top of page

Szkolenie: Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień

Kursy chwilowo wstrzymane.


Kurs „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym" dla uzyskania uprawnień:
Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1
Uprawnienia inspektora OR mogą otrzymać osoby spełniające wymagania odnośnie: stanu zdrowia, wykształcenia (wyższe lub średnie), stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie, po zdaniu egzaminu państwowego - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochry radiologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 640)

Planowany termin kursu: kursy wstrzymane
Egzaminy odbywają się w Warszawie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Prezesa PAA)

Zajęcia odbywają się budynku Domu Technika NOT w Katowicach ul. Podgórna 4, w godz. 9:00 - 15:00 codziennie (od poniedziałku do piątku).
Koszt kursu wynosi ... od osoby płatne w pierwszym dniu kursu gotówką lub przedpłatą przelewem na nasze konto: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, ul. Podgórna 4, w ING Banku Śląskim O/Katowice nr 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949 (prosimy o okazanie dowodu wpłaty).

Opłata egzaminacyjną należy wpłacić na konto: Państwowa Agencja Atomistyki,Warszawa 35 1010 1010 0087 4522 3100 0000.
Na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby zdającej egzamin.
Przed egzaminem należy okazać dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Do dnia rozpoczęcia kursu prosimy dostarczyć:
- kartę uczestnictwa w kursie ( w załączeniu),
- zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332 - Dz. U. nr 69 z 1996 r.) orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie placówki służby zdrowia lub lekarze medycyny pracy mogą takie zaświadczenie wystawić.

Po zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki :
- Wniosek do Prezesa PAA o nadanie uprawnień IOR (druk) ,
- Zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332 - Dz. U. nr 69 z 1996 r.) orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).
Odpis/kserokopię dyplomu lub świadectwa potwierdzających posiadane wykształcenie (średnie lub wyższe)
- Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( np. zaświadczenie zakładu pracy). dla IOR 1- wykształcenie średnie -3 lata, wykształcenie wyższe - 1 rok dla IOR 1Z- wykształcenie średnie- 1 rok, wykształcenie wyższe - 0)
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór na stronie PAA)
- Kopię zaświadczenia ukończenia kursu,
- Dokument potwierdzający zdanie egzaminu.

Kserokopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność oryginałem".
NOT NIE ZAPEWNIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA.

Informujemy, że mimo iż wymagania formalne dla kandydatów na inspektora OR w nowych przepisach obniżyły się ( np. dopuszczalne jest wykształcenie średnie) ilość materiałów do opanowania niepomiernie wzrosła. Dlatego prosimy o kierowanie na kursy osób, które są w stanie opanować obszerny materiał przepisów prawnych, wydanych po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, a także potrafiących wykonać obliczenia na poziomie szkoły średniej.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page