top of page

Szkolenie: Aktualizacja wiedzy dla inspektorów ochrony radiologicznej

Szkolenia chwilowo wstrzymane.


WAŻNE: Dla przedłużenia uprawnień IOR konieczne jest wcześniejsze zwrócenie się do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu!
Informujemy, że Śląska Rada NOT w Katowicach organizuje kurs „Aktualizacja wiedzy dla inspektorów ochrony radiologicznej” obejmujący zmiany w programie szkolenia oraz nowe przepisy z zakresu ochrony radiologicznej.
Kurs przeznaczony jest dla inspektorów ochrony radiologiczne IOR-1Z, IOR-1R, IOR-, którym upływa 5 letni okres ważności decyzji. Planowany termin szkolenia - kursy wstrzymane

Egzamin-

Wykłady odbywają się w Domu Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, w godz. 9:00 - 15:00.
Koszt kursu wynosi ......... od osoby płatne w pierwszym dniu kursu gotówką lub przedpłatą przelewem na nasze konto: Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach w ING Bank Śląski O/Katowice nr 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949 ( prosimy o okazanie dowodu wpłaty).
Opłata za egzamin w TBC.
Należność płatna przelewem na konto: Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa - nr konta 35 1010 1010 0087 4522 3100 0000 zaznaczając tytuł wpłaty: opłata za egzamin Pan/Pani ...( imię i nazwisko.)
Przed egzaminem należy okazać dowód wpłaty za egzamin !
Po zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki „Wniosek o nadanie uprawnień inspektora ....” wraz z załącznikami

Osoby odnawiające uprawnienia do wniosku załączają:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
- dokument stwierdzający zdanie egzaminu
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do wypełnienia w NOT)
Przypominamy, że uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochry radiologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 640)

Zgodnie z ww Rozporządzeniem, Ośrodek nasz organizuje szkolenia dla uzyskania uprawnień typu IOR-1 po raz pierwszy, oraz kursy przygotowujące do egzaminu dla przedłużenia uprawnień IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1.
Aby zdawać egzamin konieczne jest złożenie pisma (prośby) do Prezesa PAA o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia (tj. pełnego kursu) i zdanie tego egzaminu.
Zgodnie z ww Rozporządzeniem do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnia inspektora.
NOT nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page