poniedziałek, 23, październik 2017

K Kursy i Szkolenia

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1

Kurs pt. „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym" dla uzyskania uprawnień: 

Inspektor  ochrony radiologicznej

typu IOR-1Z;  IOR-1R;  IOR-1

Uprawnienia inspektora OR mogą otrzymać osoby spełniające wymagania  odnośnie:  stanu zdrowia, wykształcenia (wyższe lub średnie),  stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie,  po zdaniu egzaminu państwowego (zgodnie z Rozp. RM z dn. 02.09.2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego oraz inspektorów ochrony radiologicznej).

Planowany  termin  kursu: 18 września - 12 października 2017 r.

Planowany termin egzaminu:   13 i 14 października 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Domu Technika NOT w Katowicach  ul. Podgórna 4, w godz. 9,00 - 15,00 codziennie                   
(od poniedziałku do piątku oraz w 1 sobotę) ) oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Koszt kursu wynosi  3.000,- zł od osoby płatne w pierwszym dniu kursu
gotówką lub przedpłatą przelewem na nasze konto: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, ul. Podgórna 4
w ING Banku Śląskim O/Katowice
nr 27 1050 1214 1000 0007  0000 8949
(prosimy o okazanie dowodu wpłaty).

Opłata egzaminacyjna  wynosi  400,- Należy ją wpłacić na konto:
Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Krucza 36,  00-522 Warszawa 
35 1010 1010 0087 4522 3100 0000.             

Na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby  zdającej egzamin.

Przed egzaminem należy okazać dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Do dnia rozpoczęcia kursu prosimy dostarczyć:

  • kartę uczestnictwa w kursie ( w załączeniu),
  • zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332   - Dz. U. nr 69 z 1996 r.) orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie placówki służby zdrowia lub lekarze medycyny pracy mogą takie zaświadczenie wystawić.
Placówką uprawnioną w woj. śląskim jest np.
Przychodnia Medycyny Pracy PROF-MED w Katowicach, ul. Żelazna 1, tel. 32 359-09-42
lub NZOZ ALTERMED w Katowicach, ul. Podgórna 4, tel. 32 253-76-81;                       

Po zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki :

  1. Wniosek do Prezesa PAA o nadanie uprawnień IOR (druk) ,
  2. Zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332   - Dz. U. nr 69 z 1996 r.)  orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).
  3. Odpis/kserokopię dyplomu lub świadectwa potwierdzających posiadane wykształcenie (średnie lub wyższe)
  4. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( np. zaświadczenie  zakładu pracy).
    dla IOR 1-  wykszt. średnie -3 lata,    wykszt. wyższe - 1 rok
    dla IOR 1Z- wykszt. średnie- 1 rok,     wykszt. wyższe - 0)

      5.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

      6.  Kopię zaświadczenia ukończenia kursu,

      7.  Dokument potwierdzający zdanie egzaminu.

Kserokopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność oryginałem".

NOT NIE ZAPEWNIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA.

 

Prosimy o zgłoszenia do 11 września 2017 r.

tel./fax. 32 255 32 27, mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na nasz adres (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informujemy, że mimo iż wymagania formalne dla kandydatów na inspektora OR w nowych przepisach obniżyły się ( np. dopuszczalne jest wykształcenie średnie) ilość materiałów do opanowania niepomiernie wzrosła. Dlatego prosimy o kierowanie na kursy osób, które są  w stanie opanować obszerny materiał przepisów prawnych, wydanych po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, a także potrafiących wykonać obliczenia na poziomie szkoły średniej.

Karta zgłoszenia

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT